Nội dung xác thực
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11
Điện thoại: 0903804335
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11
Điện thoại: 0903804335
Xác thực đã trao đổi qua điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11
Điện thoại: 0903804335
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11
Điện thoại: 0903804335
Xác thực đã trao đổi qua điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: Lê Văn Chương
Địa chỉ: 595 Nhật Tảo, F7, Quận 11
Điện thoại: 0903804335