Nội dung xác thực
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: ĐỖ TÙNG
Địa chỉ: 445/22 BINH ĐÔNG F13 Q8
Điện thoại: 0909816335
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: ĐỖ TÙNG
Địa chỉ: 445/22 BINH ĐÔNG F13 Q8
Điện thoại: 0909816335
Xác thực đã trao đổi qua điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: ĐỖ TÙNG
Địa chỉ: 169/26 gia phu f1 q6
Điện thoại: 0909816335
Xác thực địa chỉ là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: ĐỖ TÙNG
Địa chỉ: 169/26 gia phu f1 q6
Điện thoại: 0909816335