Hỗ trợ bán hàng Online.
Tiếp tục từ ngày 01/5/2022 cho phép AE đăng 05 tin/ ngày (số lượng có thể thay đổi tuỳ tình hình cụ thể) (quy định 3 tin/ ngày).
Thời hạn ngừng điều chỉnh này sẽ có thông báo cụ thể sau.
Mọi quy định khác không thay đổi.

Kính báo!