Hỗ trợ bán hàng Online.
📌 Từ nay 19/2/2021 cho phép AE đăng 05 tin/ ngày (quy định 3 tin/ ngày).
📌 Thời hạn ngừng điều chỉnh này sẽ có thông báo cụ thể sau.
📍 Mọi quy định khác không thay đổi.


Kính báo!